Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. (www.eu-skladi.si)  

Postani digitalni mojster:

povečanje digitalne pismenosti za odrasle
Zanima me
30 mest v Sloveniji
1210 delavnic
Uporaba UI

B2 IT d.o.o., Replika PRO d.o.o., ISA ZNANJE d.o.o., IZZA d.o.o., ZDSS – Solidarnost, Občina Trbovlje in Leadership Dynamics d.o.o. smo v septembru 2023 pričeli z izvajanjem projekta Postani digitalni mojster: povečanje digitalne pismenosti za odrasle, ki ga sofinancirata Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta je 2.994.350,00 EUR.

Namen projekta je izvedba programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije, starih 30 let in več. Udeleženci krepijo zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za posameznika in družbo, razumevanje digitalnih tehnologij ter odgovorno in varno uporabo digitalnih veščin, s čimer tudi krepijo zaupanje v slednje tehnologije. 

Naša vizija, ZAKAJ, je podkrepljena s strastjo do izobraževanja in razumevanjem, da so digitalne kompetence ključne v dobi, kjer tehnologija oblikuje naš vsakdan. Verjamemo v moč znanja in dostopa do tega znanja za vse, ne glede na starost ali druge osebne okoliščine. 

Ključni cilji projekta 

Digitalne veščine vključujejo samozavestno, kritično in varno uporabo digitalnih tehnologij za učenje, delo in sodelovanje v družbi. Opolnomočenje ciljnih skupin na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije ter omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev. Zato so cilji projekta, ki jih želimo doseči, naslednji: 

-  pridobivanje ter dvig osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev 
Republike Slovenije starih 30 let in več,
-  spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije,
njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo

Aktivnosti projekta

Naše aktivnosti bodo obsegale izvajanje izobraževalnih programov ter komunikacijsko kampanjo.

Naši natančno zasnovani izobraževalni programi, ki jih delimo na osnovna in napredna izobraževanja, so prilagojeni potrebam različnih skupin.

Projekt “Postani digitalni mojster”, ki ga sofinancirata Slovenija in EU, je bil namenjen izboljšanju digitalne pismenosti starejših od 30 let. Konzorcij partnerjev sestavljamo B2 IT d.o.o., Replika PRO d.o.o., ISA znanje d.o.o., Leadership Dynamics d.o.o., IZZA d.o.o., ZDSS – Solidarnost ter Občina Trbovlje. S projektom v vrednosti skoraj 3 milijone evrov smo skupaj ustvarili pomemben mejnik v digitalni pismenosti v Sloveniji. Z različnimi delavnicami in gradivi smo naslavljali potrebe različnih ciljnih skupin vključno z upravnimi delavci, gasilsko-reševalnimi službami, starejšimi in strokovnjaki v digitalnem svetu. V samo dveh mesecih in pol je bilo uspešno izvedenih 1259 delavnic z 269 predavatelji, na katerih je sodelovalo več kot 12 000 udeležencev. Sočasno se je v novembru izvajalo tudi po 40 delavnic na dan! Učinkovita in strokovna projektna ekipa z več kot 50 sodelavci je zagotavljala široko dostopnost ter obravnavala različne demografske potrebe. Z izvedbo delavnic na 321 lokacij v 65 občinah in 12 regijah smo povečali dostopnost do znanja, ki je seglo prek različnih geografskih območij. Skoraj polovica delavnic je bila izvedena prek spleta, kar je bistveno povečalo dostopnost in doseg projekta ter brez težav povezalo udeležence z različnih lokacij. Projekt je tako dosegel ljudi na podeželskih in mestnih območjih, vključno z upokojenci in tistimi iz manjšinskih skupin. Materiale smo prilagodili tudi za manjšine, osebe z oviranostmi in starejše, vključno s slepimi in slabovidnimi.

Za dolgoročni učinek smo poskrbeli s pripravo vsebinskih gradiv in ChatBot-a, ki bodo na voljo javnosti tudi po zaključku projekta na spletni strani projekta: www.digimojster.si, kar bo še dodatno prispevalo k trajnostni rasti digitalne pismenosti. Projekt je tako postal eden največjih slovenskih projektov digitalnega opismenjevanja in dokazal kako pomembna so Evropska sredstva za zagotavljanje.

Trije osnovni programi

1. Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce - DigiAdmin

1. Razumevanje digitalne pismenosti in učinkovitega komuniciranja
1.1. Pomen digitalne pismenosti v današnjem poslovnem svetu
1.2. Okvir DigComp 2.2 praktični pristop
1.3. Uporaba elektronske pošte in e-osebne izkaznice: Ključna orodja za komunikacijo in identifikacijo
1.4. Brskanje, iskanje in filtriranje: Podatki, informacije in digitalne vsebine

2. Učinkovito upravljanje podatkov in storitve e-uprave
2.1. Osnove podatkov in informacij na digitalnem področju
2.2. Razumevanje podatkov: Tehnike vrednotenja
2.3. Shranjevanje, iskanje in organiziranje podatkov: Najboljše prakse
2.4. Uporaba storitev e-uprave, e-zdravje in e-davki

3. Izboljšanje komunikacije, sodelovanja in e-javnih naročil
3.1. Umetnost digitalnih interakcij in mreženja
3.2. Izmenjava prek digitalnih platform in sodelovanje prek digitalnih omrežij
3.3. Digitalno državljanstvo: Kako vpliva na vaše delovno življenje
3.4. Razumevanje in spoštovanje digitalne etike (Netiketa)
3.5. Uvod v javno naročanje (e-poslovanje): Učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov

4. Ustvarjanje vsebin
4.1. Oblikovanje vplivne digitalne vsebine
4.2. Remiksiranje vsebine: uporaba obstoječih informacij za ustvarjanje nečesa novega
4.3. Razumevanje avtorskih pravic: ostati zakonit v digitalnem svetu

5. Digitalna varnost in e-bančništvo
5.1. Zaščita naprav: osnove varnosti
5.2. Zasebnost je pomembna: varovanje osebnih podatkov
5.3. Uravnoteženje digitalne uporabe: zdravje in dobro počutje v digitalni dobi
5.4. Navigacija v e-bančništvu: varne finančne transakcije

6. Kratek pregled dodatnih kompetenc in e-nakupovanja
6.1. Osnovni koncepti programiranja in njihova uporabnost
6.2. Obvladovanje tehničnih napak: Osnove za odpravljanje težav
6.3. Prepoznavanje in izpolnjevanje tehnoloških potreb
6.4. Ustvarjalna uporaba digitalnih orodij
6.5. Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah in sledenje digitalnemu razvoju
6.6. Varovanje okolja
6.7. Uvod v e-nakupovanje – varno nakupovanje na spletu: uvod v spletno nakupovanje

2. Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in splošno javnost – DigiBasic

1. Uvod v digitalno pismenost
1.1. Zakaj je digitalna pismenost pomembna za vas in kako vam lahko olajša vsakdanje življenje
1.2. Okvir DigComp 2.2, ki nam bo služil kot vodilo skozi tečaj

2. Informacijska in podatkovna pismenost
2.1. Osnove razumevanja in ocenjevanja digitalnih informacij
2.2. Osnove upravljanja z digitalnimi podatki – kako jih shraniti, pridobiti in organizirati

3. Komunikacija in sodelovanje
3.1. Osnovna digitalna komunikacijska orodja: e-pošta in sporočilne aplikacije, ki vam bodo pomagale ostati v stiku z družino in prijatelji
3.2. Orodja za spletno sodelovanje: videoklici in skupni dokumenti
3.3. Kako uporabljati portale za e-naročanje in pomembne vire za državljane
3.4. Razumevanje in spoštovanje digitalne etike (Netiketa)

4. Ustvarjanje vsebin
4.1. Ustvarjanje in preoblikovanje preprostih digitalnih vsebin, kot so dokumenti in e-pošta
4.2. Spreminjanje, izboljševanje in deljenje digitalnih vsebin

5. Digitalna varnost
5.1. Osnovna načela zaščite naprav in digitalne varnosti
5.2. Poznavanje osnovnih spletnih tveganj in ocenjevanje groženj omogoča varno uporabo interneta

6. Reševanje težav in dodatna znanja
6.1. Osnovno odpravljanje pogostih digitalnih tehničnih težav in kako poiskati pomoč, ko jo potrebujemo
6.2. Osnove programiranja za vsakdanjo rabo
6.3. Smotrna uporaba digitalnih naprav
6.4. Razumevanje avtorskih pravic in pravil v digitalnem svetu

3. Osnovna digitalna pismenost za uradnike - DigiService

1. Osnovna informacijska in podatkovna pismenost
1.1. Razumevanje in ocenjevanje digitalnih informacij
1.2. Osnovno upravljanje podatkov (shranjevanje, pridobivanje in organiziranje digitalnih podatkov)
1.3. Uporaba in namen DigComp 2.2 za državljane

2. Učinkovita komunikacija in sodelovanje
2.1. Osnovna digitalna komunikacijska orodja (e-pošta, sporočilne aplikacije)
2.2. Uvod v orodja za spletno sodelovanje (videoklici, skupni dokumenti)
2.3. Uporaba storitev e-uprava, e-zdravje in e-davki

3. Osnove ustvarjanja digitalnih vsebin
3.1. Ustvarjanje preproste digitalne vsebine (dokumenti, obrazci, projekti, poročanje).
3.2. Deljenje in upravljanje digitalne vsebine
3.3. Avtorske pravice na spletu in v digitalnem okolju

4. Osnovna digitalna varnost
4.1. Razumevanje spektra spletnih tveganj in groženj
4.2. Osnovna načela digitalne varnosti in zaščite
4.3. Načela zdravja in dobrega počutja v digitalni dobi

5. Osnovno reševanje problemov
5.1. Osnovno odpravljanje pogostih digitalnih tehničnih težav
5.2. Prepoznavanje potreb in tehnoloških odzivov
5.3. Kreativna uporaba digitalnih tehnologij za reševanje problemov
5.4. Prepoznavanje in naslavljanje vrzeli v digitalni kompetenci
5.5. Osnovni koncepti programiranja in njihova uporabnost

Dva napredna progama

4. Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce - DigiRescue

1. Napredna informacijska in podatkovna pismenost
1.1. Napredne tehnike za brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalne vsebine
1.2. Ocenjevanje kompleksnih podatkov, informacij in digitalne vsebine
1.3. VULKAN – program za vodenje evidenc in upravljanje podatkov v gasilskih organizacijah

2. Napredna komunikacija in sodelovanje
2.1. SPIN – informacijski sistem Uprave RS za zaščito in reševanje ob nesrečah in intervencijah
2.2. ASK – EA aplikacija za centralno vodenje intervencij
2.3. Upravljanje digitalne identitete v profesionalnem kontekstu

3. Napredno ustvarjanje digitalne vsebine
3.1. Prilagajanje programa VULKAN – Razvijanje in nadgradnja kompleksne digitalne vsebine za usposabljanje in komunikacijo
3.2. Uvod v programiranje za avtomatizacijo in učinkovitost

4. Napredna varnost
4.1. Zaščita naprav in podatkov v visoko tveganih okoljih
4.2. Zaščita osebnih podatkov in zasebnosti v profesionalnem kontekstu
4.3. Digitalne strategije za zaščito zdravja in dobrega počutja
4.4. Razumevanje vpliva digitalnih tehnologij na okolje

5. Napredno reševanje problemov
5.1. Reševanje kompleksnih tehničnih problemov na digitalnih napravah/programih za intervencije
5.2. Prepoznavanje novih tehnoloških potreb in tehnoloških odzivov v nujnih situacijah
5.3. Kreativna uporaba digitalnih tehnologij za reševanje problemov
5.4. Prepoznavanje in naslavljanje vrzeli v digitalnih kompetencah ter priporočila za nadaljnje samostojno usposabljanje

5. Digitalna preobrazba za strokovnjake – DigiExpert

1. Napredna informacijska in podatkovna pismenost v dobi umetne inteligence
1.1. Moč naprednih tehnik za brskanje, iskanje in filtriranje podatkov, informacij in digitalne vsebine
1.2. Razumevanje kompleksnih podatkov in informacij ter uporaba UI pri delu za ustvarjanje vsebin, prezentacij, slik in idej
1.3. Uporaba in namen DigComp 2.2 pri razvoju kompetenc

2. Napredna komunikacija in sodelovanje
2.1. Uporaba poslovnih digitalnih komunikacijskih orodij za učinkovito timsko delo
2.2. Moč naprednih orodij za spletno sodelovanje in upravljanje svoje digitalne identitete v profesionalnem kontekstu
2.3. Učinkovita in hitra uporaba storitev e-uprave, e-zdravje in e-davki

3. Napredno ustvarjanje digitalnih vsebin s pomočjo umetne inteligence
3.1. Ustvarjanje kompleksnih digitalnih vsebin za usposabljanje in komunikacijo
3.2. Integriranje in prerazporejanje digitalne vsebine, razumevanje avtorske pravice in licence v digitalnem kontekstu umetne inteligence
3.3. Osnove programiranja in ukazov za avtomatizacijo in učinkovitost ter uporaba UI za programiranje

4. Napredna varnost
4.1.  Zaščita naprav in podatkov v visoko tveganih okoljih
4.2. Kako zaščititi osebne podatke in zasebnost v profesionalnem kontekstu
4.3.  Digitalne strategije za zaščito zdravja in dobrega počutja ter skrbna raba digitalnih vsebin

5. Napredno reševanje problemov v obdobju umetne inteligence
5.1. Reševanje najpogostejših kompleksnih tehničnih problemov in kako uporabljati UI v te namene
5.2. Prepoznavanje potreb in tehnološki odziv v nujnih situacijah
5.3. Kreativna uporaba digitalnih tehnologij za reševanje problemov
5.4. Razumevanje in načrtovanje zmanjšanja vrzeli v digitalnih kompetencah s pomočjo umetne inteligence

 • 1.) Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce - DigiAdmin,

  1. Razumevanje digitalne pismenosti in učinkovitega komuniciranja

  • Pomen digitalne pismenosti v današnjem poslovnem svetu
  • Okvir DigComp 2.2 – praktični pristop
  • Uporaba elektronske pošte in e-osebne izkaznice: Ključna orodja za komunikacijo in identifikacijo
  • Brskanje, iskanje in filtriranje: Podatki, informacije in digitalne
  • vsebine


  2. Učinkovito upravljanje podatkov in storitve e-uprave

  • Osnove podatkov in informacij na digitalnem področju
  • Razumevanje podatkov: Tehnike vrednotenja
  • Shranjevanje, iskanje in organiziranje podatkov: Najboljše prakse
  • Uporaba storitev e-uprave, e-zdravje in e-davki


  3. Izboljšanje komunikacije, sodelovanja in e-javnih naročil

  • Umetnost digitalnih interakcij in mreženja
  • Izmenjava prek digitalnih platform in sodelovanje prek digitalnih omrežij
  • Digitalno državljanstvo: Kako vpliva na vaše delovno življenje
  • Razumevanje in spoštovanje digitalne etike (Netiketa)
  • Uvod v javno naročanje (e-poslovanje): Učinkovitejše izvajanje
   poslovnih procesov


  4. Kratek pregled dodatnih kompetenc in e-nakupovanja

  • Osnovni koncepti programiranja in njihova uporabnost
  • Obvladovanje tehničnih napak: Osnove za odpravljanje težav
  • Prepoznavanje in izpolnjevanje tehnoloških potreb
  • Ustvarjalna uporaba digitalnih orodij
  • Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah in sledenje digitalnemu razvoju
  • Varovanje okolja
  • Uvod v e-nakupovanje: Varno nakupovanje na spletu: uvod v spletno nakupovanje
 • 2.) Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in druge - DigiBasic,

  1. Razumevanje digitalne pismenosti in učinkovitega komuniciranja

  • Pomen digitalne pismenosti v današnjem poslovnem svetu
  • Okvir DigComp 2.2 – praktični pristop
  • Uporaba elektronske pošte in e-osebne izkaznice: Ključna orodja za komunikacijo in identifikacijo
  • Brskanje, iskanje in filtriranje: Podatki, informacije in digitalne
  • vsebine

  2. Učinkovito upravljanje podatkov in storitve e-uprave

  • Osnove podatkov in informacij na digitalnem področju
  • Razumevanje podatkov: Tehnike vrednotenja
  • Shranjevanje, iskanje in organiziranje podatkov: Najboljše prakse
  • Uporaba storitev e-uprave, e-zdravje in e-davki

  3. Izboljšanje komunikacije, sodelovanja in e-javnih naročil

  • Umetnost digitalnih interakcij in mreženja
  • Izmenjava prek digitalnih platform in sodelovanje prek digitalnih omrežij
  • Digitalno državljanstvo: Kako vpliva na vaše delovno življenje
  • Razumevanje in spoštovanje digitalne etike (Netiketa)
  • Uvod v javno naročanje (e-poslovanje): Učinkovitejše izvajanje
   poslovnih procesov

  4. Kratek pregled dodatnih kompetenc in e-nakupovanja

  • Osnovni koncepti programiranja in njihova uporabnost
  • Obvladovanje tehničnih napak: Osnove za odpravljanje težav
  • Prepoznavanje in izpolnjevanje tehnoloških potreb
  • Ustvarjalna uporaba digitalnih orodij
  • Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah in sledenje digitalnemu razvoju
  • Varovanje okolja
  • Uvod v e-nakupovanje: Varno nakupovanje na spletu: uvod v spletno nakupovanje
 • 2.) Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in druge - DigiBasic,

  1. Razumevanje digitalne pismenosti in učinkovitega komuniciranja

  • Pomen digitalne pismenosti v današnjem poslovnem svetu
  • Okvir DigComp 2.2 – praktični pristop
  • Uporaba elektronske pošte in e-osebne izkaznice: Ključna orodja za komunikacijo in identifikacijo
  • Brskanje, iskanje in filtriranje: Podatki, informacije in digitalne
  • vsebine

  2. Učinkovito upravljanje podatkov in storitve e-uprave

  • Osnove podatkov in informacij na digitalnem področju
  • Razumevanje podatkov: Tehnike vrednotenja
  • Shranjevanje, iskanje in organiziranje podatkov: Najboljše prakse
  • Uporaba storitev e-uprave, e-zdravje in e-davki

  3. Izboljšanje komunikacije, sodelovanja in e-javnih naročil

  • Umetnost digitalnih interakcij in mreženja
  • Izmenjava prek digitalnih platform in sodelovanje prek digitalnih omrežij
  • Digitalno državljanstvo: Kako vpliva na vaše delovno življenje
  • Razumevanje in spoštovanje digitalne etike (Netiketa)
  • Uvod v javno naročanje (e-poslovanje): Učinkovitejše izvajanje
   poslovnih procesov

  4. Kratek pregled dodatnih kompetenc in e-nakupovanja

  • Osnovni koncepti programiranja in njihova uporabnost
  • Obvladovanje tehničnih napak: Osnove za odpravljanje težav
  • Prepoznavanje in izpolnjevanje tehnoloških potreb
  • Ustvarjalna uporaba digitalnih orodij
  • Prepoznavanje vrzeli v digitalnih kompetencah in sledenje digitalnemu razvoju
  • Varovanje okolja
  • Uvod v e-nakupovanje: Varno nakupovanje na spletu: uvod v spletno nakupovanje

Dodatne informacije in prijave:

Leadership Dynamics d.o.o., Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana,  040 991 034, info@digimojster.si

Brezplačne delavnice v novembru in decembru (LJ, KR, CE)

V novembru in decembru bomo organizirali delavnice DigiExpert za splošno javnost. Delavnice bodo brezplačne in se jih lahko udeležijo vse osebe, starejše od 30 let. Tematike delavnice bodo informacijska in podatkovna pismenost v dobi umetne inteligence, digitalna komunikacijska orodja, ustvarjanje digitalnih vsebin s pomočjo umetne inteligence, digitalna varnost in reševanje problemov v obdobju umetne inteligence.

Delavnice bodo potekale ob četrtkih in sobotah, v Ljubljani, Kranju in Celju, od 8.00 do 16.30 ure. Na delavnici boste lahko uporabljali svoj pametni telefon, tablico ali prenosni računalnik. Če opreme nimate, vam jo bomo priskrbeli mi.

Datumi brezplačnih delavnic:
December: sobota 1.12., četrtek 7.12., sobota 9.12., četrtek 14.12., sobota 16.12., četrtek 21.12., sobota 23.12., četrtek 28.12., sobota 30.12.

Lokacija brezplačnih delavnic: Ljubljana, Kranj, Celje

Prijavite se v svet novih digitalnih znanj

Prijavite se na tečaje na spodnjem obrazcu:  Strinjam se, da moje osebne podatke obdelujete z namenom, da me obveščate o bodočih ponudbah, storitvah, ugodnostih in izboljšavah, in sicer preko e-pošte. Pravilnik o zasebnosti

  Partnerstvo varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilnik o zasebnosti

  Partnerji projekta

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. www.eu-skladi.si

  Projektno partnerstvo sestavljamo: 

  Pri projektu sodelujemo tudi z naslednjimi podporniki projekta: